A Zöld Szív filozófiája

Létezés térben és időben
Természetképünk: világegyetemben elhelyezett kép. A Természet az Univerzum maga – milliárd fényéveivel és milliárd éveivel. A létezőkről való gondolkodásunk tér és idő viszonylatában mindig e széles közegben történik.

Helyünk a világegyetemben
Az űrben száguldó galaxisunk, naprendszerünk, bolygótestvéreink, Földünk a  hely, amely teret ad létezésünknek.

Az ember helye a világban és az élőlények között
Létünk az evolúció folyamatának természettörténeti eseménye, nem létezhetnénk az előttünk lezajlott fejlődési szakaszok nélkül: Föld születése – élettelen környezet – élőlények kialakulása. Az élet ma sem tartható fenn az élettelen létezők nélkül. Minden élőlénynek szüksége van az élettelen közegre éppúgy mint élőlénytársaival való kapcsolatra. Az ember egy az élőlények közül, ezért e tények rá is érvényesek.

A kultúra oszthatatlan egységének látása
Mind a természeti, mind az ember által teremtett környezet értéket hordoz: a szellemi javak és a műveltség területén elért eredmények, a tudomány, a nyelv, a művészet, a hagyományos kultúra, az épített környezet stb. védelmet érdemel.

Tudomány és művészet egymásmellettisége
A kognitív irányultság és az affektív átélés egyaránt fontos, rangsorban egymás fölé nem helyezhető, egymást kiegészítő fogalmak.

Minden ember zöldszívesnek születik – a szeretet eredendő voltának tételezése
A gyermek-ember eleinte spontán érdeklődést és eredendő szeretetet tanúsít a világ jelenségei iránt, amelybe beleszületik. A nevelés folyamán dől el, hogy ez az alapvonása megmarad-e, vagy elvész. Feladatunk, hogy segítsük fenntartani a gyerekekben ezt a tulajdonságot, illetve megkíséreljük visszavezetni az útra azt, aki elhagyta azt.

Empátia
Beleérzőképesség bármely létező helyébe – ez az egyik legfontosabb tulajdonság a zöldszívesek számára. Fontos szerepet kap még az alkotó fantázia, az együttérzés, az érzékeny lelkület abban, hogy megértsük és átéljük létező társaink sorsát, s ehhez igazítsuk cselekedeteinket.

Szépség- és harmónia-központúság
Az esztétika fontos szerepet kap a zöldszíves szemléletben. Mindenben meglátni, megtalálni a szépet, a harmóniát – ez egyben boldogságforrást is jelent.

Természeti nevelés
Nevelési irányelveink természetközpontúak. A fókuszban a Világegyetem egésze áll, minden ennek része – így az ember is. Léttársainkat nincs jogunk megalázni. Éppen ember voltunkból adódóan tartozunk értük felelősséggel. A létezés tanúi, őrzői kívánunk lenni, nem haszonélvezői. Törekednünk kell rá, hogy környezetünket – az élő és élettelen természetet – a lehető legkisebb mértékben károsítsuk. A természetvédelem fogalma kiterjed az egészre és annak minden elemére – a fűszáltól az űr légüres teréig. Az élettelen létezőknek – beleértve az őselemeket: levegő, víz, tűz, föld – önnön valójukban joguk van az eredendő tisztasághoz. Csakúgy mint az élőlényeknek az egészséges élethez. Nevelési céljaink és feladataink ezen elvek elfogadtatására, az eszerint történő viselkedésmód elsajátítására s attitűdformálásra irányulnak

Zöldszíves módszerek
A megismerés folyamatában szelíd módszereket alkalmazunk. Vizsgálódásunknak határt szab a megfigyelt létező alapvető joga a sértetlenséghez. Az iránta érzett tiszteletteljes alázatunk kifejeződik a felé irányuló érdeklődésünkben, szeretettel teli közeledésünkben.

Alapelveink:

holisztikus világkép
szeretet
empátia
tisztelet minden élőnek
nem ártás
szelíd módszerek és technikák
a kicsi szép
alázat a természet fensége iránt
közösségvállalás minden létezővel a kavicstól az erdőig és a Földig
az önmagában/önmagáért való érték
felelősség
szépség- és harmónia-központúság
érzékenység és nyitottság
érzelmi telítettség
művészi átélés
nevelő szándék
erények: mértékletesség, szelídség, szerénység, türelem, jóság
meghagyás, megőrzés, a lehetséges legkisebb mértékű beavatkozás